راه اندازی خط معاینه فنی کلیبر مجهز به تجهیزات ابزار پیشرو کارن