راه اندازی سامانه سیمفا برای برخورد جدی با تخلفات مراکز معاینه فنی سنگین، در دسترس ترین راهکاری است که می تواند برای بهبود وضع موجود معاینه فنی اجرایی شود.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که راه اندازی سامانه سیمفا برای برخورد جدی با تخلفات مراکز معاینه فنی سنگین، در دسترس ترین راهکاری است که می تواند برای بهبود وضع موجود معاینه فنی اجرایی شود.

محمد کاظمی افزود: کلانشهر تهران با توجه به شرایط جغرافیایی در روزهای سرد سال دچار پدیده وارونگی دما می شود و همین مسئله، معضلی به نام آلودگی هوا را منجر شده که همه ساله مردم شهر را با مشکلاتی روبه رو می کند. ذرات معلق ریز (PM2.5)، آلاینده اصلی هوای شهر تهران محسوب می شوند که خسارات قابل ملاحظه ای را به مدیریت شهری و سلامت عمومی مردم وارد می کند.