داشتن معاینه فنی برای کلیه خودرو های عمومی مشمول با سن بالاتر از یکسال الزامی و این خودرو های بایستی براساس سن، سالانه دو تا چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کنند.

دیهی است خودرو های تاکسی سرویس مدارس از این موضوع مستثنی نبوده و با عنایت به اهمیت داشتن معاینه فنی این خودرو ها در حفظ جان، سلامتی و ایمنی دانش آموزان، سرویس مدارس بصورت ویژه ای مورد ارزیابی و کنترل در مراکز قرار می گیرند. در همین راستا جهت تسریع در کار رانندگان محترم سرویس مدارس در طرح استقبال از مهر ۹۷، این خودرو ها تا ۱۵ مهرماه در کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران خارج از نوبت پذیرش خواهند شد.