رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: به منظور ایجاد شرایط مناسب دریافت تاییدیه معاینه فنی خودروها، اجرای مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا و جریمه خودروهای فاقد معاینه حداقل دو تا چهار هفته به تعویق خواهد افتاد.