معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد آیین نامه جدید معاینه فنی که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله وزارت کشور گفت: باید در آیین نامه جدید معاینه فنی، برای وسایل نقلیه عمومی تعریف دقیقی صورت گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بررسی آیین نامه جدید معاینه فنی با اشاره به فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی گفت: در آیین نامه جدید معاینه فنی باید کاربری خودروها و نه پلاک آنها ملاک قرار گیرد.